Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Organizacijos

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Organizacijos

  
 
Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapijos kultūros centras priglaudžia įvairias lietuviškas kultūrines, švietimo ir labdaros organizacijas. Čia rasite trumpą aprašymą parapijoje veikiančių organizacijų. Daugiau apie jas galite paskaityti paskutiniame parapijos jubiliejiniame leidinyje.
 
 • Detroito Ateitininkai
  Rusnė Kasputienė, 734-454-1142, rusnern@hotmail.com
   
  Ateitininkai ir mūsų parapija beveik vienmečiai. Kai prieš virš 100 metų nuo caristinės Rusijos priespaudos pabėgę-išemigravę lietuviai būrėsi ir kūrė šv. Jurgio parapiją Detroite, Lietuvoje šviesios asmenybės steigė slaptą organizaciją, kurios didysis uždavinys buvo ugdymas jaunosios kartos krikščioniškam ir tautiškam darbui. Organizacijos vardas kilo iš 1911 m. pasirodžiusio jaunimo laikraštėlio “Ateitis”. Laikydamiesi svarbių, pilnutinę asmenybę ugdančių principų, Ateitininkai daug davė nepriklausomai Lietuvai ir išeivijai.
   
  Ateitininkų organizacijos didysis rūpestis yra ugdyti ir auklėti jaunimą dorais, sąmoningais krikščionimis, šviesiais lietuviais, sekdami savo šūkį “Visa atnaujinti Kristuje”. Parapijos patalpose vyksta jaunučių, jaunių ir moksleivių susirinkimai, juose einama vaikų amžiui pritaikyta religinė-tautinė programa, susipažįstama su lietuvių tautos tradicijomis, ateitininkų istorija, lavinamas kūrybingumas, kurį dar daugiau stiprina vasaros stovyklos ir kursai Dainavoje. Prie šių programų prisideda studentai ir sendraugiai Ateitininkai.
   
 • JAV lietuvių bendruomenės Detroito apylinkė
  Rigonda Savickas, 734-934-2394, dukterig@aol.com

  Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė atstovauja visus lietuvius šiame rajone. Nuo pat pirmų planavimo dienų, LB Detroito apylinkė aktyviai įsijungė į Dievo Apvaizdos bažnyčios ir kultūros centro statybos darbus. Jų veikla šiose patalpose yra skaitlinga ir įvairi. Rengia susirinkimus, gegužines, kultūrinius ir politinius renginius, meno parodas, koncertus, banketus, ir kitus subuvimus. Telkia aukas kitiems prasmingiems projektams paremti. Uoliai globooja ir remia Detroito “Žiburio” lituanistinę mokyklą.

  LB smarkiai dirbo dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Rašė laiškus JAV valdžios pareigūnams. Ruošė politinius posėdžius ir suvažiavimus. Rengė Tautos šventės ir Vasario 16-osios minėjimus į kuriuos buvo kviečiami svarbūs išeivijos prelegentai – ambasadoriai, profesoriai, organizacijų pirmininkai ir pan. Ne vieną sykį mus aplankė ir garbingi amerikiečiai kongresmenai, senatoriai, ir gubernatoriai. Nuo 1989 metų atvyksta ir svečiai iš Lietuvos – valdžios asmenybės, tautinių šokiu ir dainų vienetai, žymūs dainininkai, aktoriai ir kiti.

  LB Detroito apylinkės dabartinė jauna valdyba toliau tęsia šiuos darbus. Lietuvių jaunimo sąjunga, padalinys Lietuvių Bendruomenės, ruošia suvažiavimus ir konferencijas taikomas jaunimui, nuo 18 iki 35 metų amžiaus.
   
 • Sporto klubas “Kovas”
  Paulius Butkūnas, 734-464-9171, pab21@chrysler.com

  1973 m.
  atsidarė durys ne tiktai naujos, gražios Dievo Apvaizdos šventovės, bet taip pat ir puikios sporto salės. Nuo to laiko, ši salė tapo sporto klubo “Kovo” namai. Šios organizacijos užduotis yra lietuviško jaunimo fizinis auklėjimas ir lavinimas, ruošiant ir dalyvaujant įvairiuose sporto žaidynėse. “Kovas” taip pat ruošia krepšinio, tinklinio ir golfo žaidynes vyram ir moterim. Jų suruošti renginiai pritraukia daug lietuvių kilmės žmonių, kurie kitaip atitolę nuo lietuviškos veiklos.

  Sporto klubas “Kovas” aktyviai reiškiasi Detroito visuomeninėje ir parapijos veikloje. Prisideda prie parapijos išlaikymo ir ypatingų švenčių darbų.
   
 • Lietuvių Skautų sąjunga – Detroito “Baltijos” ir “Gabijos” tuntai
  Daiva Anužienė, 810-355-1502, dainanuzis@yahoo.com
  Vita Caravias, 908-342-1542, vcaravias@gmail.com
  Andrius Anužis, 810-355-1502, andyanuzis@yahoo.com

  1918 m.,
  Lietuvai tik tapusiai nepriklausomai, Petras Jurgėla įkūrė pirmą skautų skiltį Lietuvoje. Jos veikla rėmėsi pasaulio skautų įkūrėjo Lord Baden Powell gairėmis. Antrojo pasaulinio karo metu, daugeliui lietuvių pasitraukus į JAV, didesnėse kolonijose vėl pradėjo veikti įvairios lietuviškos organizacijos. Taigi, 1949 m. Petronelė Pajaujienė įkūrė pirmą skaučių skiltį Detroite. 1950 m. įsikūrė “Gabijos” skaučių tuntas, vadovaujamas Kunigundos Kodatienės. Neužilgo sekė “Baltijos” skautų tunto įsteigimas. Vienu metu Detroito „Baltijos“ tunte veikė oro skautų Gen. Gustaičio draugovė (1957-1959 m.) ir jūrų skautų „Šarūno“ laivas (1956-1960 m.).

  Dievo Apvaizdos parapija tai Detroito skautų ir skaučių širdis ir veiklos centras. Skautų šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Detroito Lietuvių Skautų Sąjunga dėkoja mūsų parapijai už paramą ir pastogę įgyvendinant šį šūkį. Metų bėgyje sueigos vyksta parapijoje. Žiemą skautai ruošia tradicines lietuviškas Kūčias visiems parapijiečiams. Pavasarį iškilmingai prisimena šv. Kazimierą ir vyksta Kaziuko Mugė. Skautai prisideda ir prie parapijos ūkio priežiūros.
   
 • Tautinių šokių grupė „Šaltinis“
  Viktorija (Lelė) Viskantienė, 248-348-7479, leleviskantas@gmail.com

  Nuo pat Dievo Apvaizdos parapijos naujų patalpų įsikūrimo, buvo mokomi tautiniai šokiai. Kultūros centro salėje buvo daug vietos sukti malūno sparnus ir mokytis gražius šokių raštus ir lygiavimus. Šoko “Šilainės” šokėjai, vadovaujami Galinos Gobienės. Šoko “Audinys”, vadovaujamas Rusnės Kasputienės ir vėliau Astos Soltis. 1987 m.
  įsisteigė “Šaltinio” tautinių šokių grupė, kuriai sutiko vadovauti Viktorija (Lelė) Viskantienė.

  Tautinių šokių grupių tikslas yra pažinti ir mokytis tautinius šokius ir savo šokiais išlaikyti lietuvių kultūrą. Detroite veikia keturios skirtingo amžiaus grupės: vaikai (“Žiburio mokyklos mokiniai), moksleiviai, studentai ir suaugę. “Saltinio” šokėjai dažnai kviečiami pasirodyti renginiuose ir taip pat dalyvauja tautinių šokių šventėse JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. Paskutinė tautinių šokių šventė įvyko 2012 m. liepos 1 d. Bostone.
   
 • Lituanistinė mokykla “Žiburys”
  Valdas Piestys, 248-506-9239, vpiestys@gmail.com

  Pagrindinis mokyklos tikslas: išmokyti lietuviškai skaityti ir rašyti, supažindinti su lietuvių literatūra, istorija, geografija ir išmokyti lietuviškų dainų bei tautinių šokių.

  Senieji lietuviai emigrantai, kurdami lietuviškas parapijas, kūrė ir parapijines šeštadienines mokyklas. Mūsų apylinkėje pirmieji mokslo metai prasidėjo 1949 m. lapkričio mėnesį šv. Antano parapijos patalpose. Buvo laikotarpis kada veikė dvi mokyklos – „Aušros“ mokykla ir „Dr. Vinco Kudirkos“ mokykla. 1967 m. rugpiūčio 24 d. abi mokyklos buvo sujungtos. Mokyklų sujungimu rūpinosi Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės valdyba. 1973-1974 metais mokykla buvo pradėta naujai pastatytose Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos patalpose, Southfield’o priemiestyje. Tą gegužės mėnesį per tėvų susirinkimą mokyklai buvo išrinktas „Žiburio“ vardas. Tuo pačiu buvo paminėta Detroito lituanistinių mokyklų 25-ių metų sukaktis.

  Su laiku mokykla keitėsi. Mokinių skaičiai pamažu sumažėjo, nors paskutiniu laiku prisideda daugiau atvykusių iš Lietuvos. Pranyko buvusi aukštesnioji mokykla. Šiuo metu „Žiburio“ mokykloje veikia darželis (vadinamas „Žiburėlis“), aštuoni skyriai, ir dvi besimokančių lietuviškai klasės -- jaunesniųjų vaikų „Liepsnelė“ ir vyresniųjų vaikų – „Besimokantys“. Dėkojame Dievui ir džiaugiamės, kad turime „namus“ parapijoje, pasišventusių mokytojų, puikių mokinių, nuolatinių remėjų, ir kad „Žiburio“ mokyklos šviesa dar vis šviečia.
   
 • Lietuvos Dukterys
  Ramunė Mikailienė, 248-879-2092, mikaila@gmail.com

  Lietuvos Dukterys įsisteigė Čikagoje
  1960 m. padėti Amerikoje gyvenantiems lietuviams, ypač vienišams vyresnio amžiaus žmonėms ir šeimoms su ligoniais tėvais ir mažais vaikais. Detroito skyrius pradėjo veikti 1975 m. Draugijos trys svarbiausi principai yra paprastumas, garbingumas ir meilė. Pagalba suteikiama greitai, be formalumų, be reklamos. Jų šūkis – “pagalbi ranka varstančiam”.

  Metam bėgant, Lietuvos Dukterų pagalba buvo mažiau reikalinga Amerikoje gyvenantiem lietuviam ir jų veikla nukrypo į Lietuvą. Šiuo metu jų lėšos ir laikas daugiau skiriami globoti vargingas šeimas ir žmones su neįgaliom Lietuvoje, ir sukviesti sergančius vaikus į Ameriką gydymui.
   
 • Lietuvos Šaulių sąjunga
  Andrius Viskantas, 406-579-3446, aviskantas@gmail.com

  Lietuvos Šaulių sąjunga buvo įkurta
  1919 metais. Įkūrėju laikomas Vladas Putvinskas-Putvis. Pagrindinis įkurtos sąjungos tikslas buvo apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo vokiečių ir bolševikų, ir dalyvauti nepriklausomybės kovose.

  Išeivijoje Šauliai atsikūrė 1954 metais Toronte ir Čikagoje, o vėliau ir kituose miestuose. Lietuvoje Šauliai atsikūrė 1989 metais; 1997 m. buvo įjungti į Lietuvos krašto apsaugos sistemą. Išeivijos Šauliai palaiko glaudus ryšius su Šauliais Lietuvoje, juos remia, ir veikia kultūriniai, organizuojant chorus, vaidinimo, sporto ir meno grupes.