Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Parapijos istorija

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Parapijos istorija

  


Parapija įkurta 1908 m. energingo kunigo Kazimiero Valaičio (1864-1941) dėka bei Šv. Jurgio lietuvių bendruomenei padedant. Buvo pastatyta medinė bažnyčia Westminster ir Cardoni gatvių sankryžoje Detroite.  Nenuostabu, kad bažnyčia buvo pavadinta Šv. Jurgio vardu. Parapijiečių gausa greitai perpildė patalpas, taigi, 1917 m. buvo pastatyta nauja plytinė Šv. Jurgio bažnyčia tame pačiame rajone. Parapija buvo daugelio lietuviškų organizacijų namai. Įdomu paminėti, kad netgi daugelį metų prieš Vatikaną II, ši parapija turejo stiprius aktyviai veikiančius komitetus ir rinko lėšas bendros veiklos vykdymui.  Parapija gavo etninį statusą, kuris reiškė tam tikras ypatingas teises, kurių neturėjo kitos parapijos toje teritorijoje.


Iki 1940-mečio vidurio, Detroito demografinė padėtis sparčiai keitėsi, lietuviai kraustėsi į naujesnes miesto dalis bei priemiesčius. 1948 m. gavo leidimą pradėti statyti (1949 m.) naują bažnyčią Schaefer ir Grand River gatvių sankryžoje Detroite. Kadangi senoji Šv. Jurgio bažnyčia buvo gyvuojanti, tai naujoji buvo pavadinta „Dievo Apvaizdos” vardu.


1966 m. vasario mėn. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nugriauta tiesiant Chrysler greitkelį. Po metų, „Dievo Apvaizdos” parapija buvo informuota, kad bus taip pat nugriauta tiesiant Jeffries greitkelį.  Parapija nutarė persikelti į naują vietą negu priimti alternatyvą užsidaryti bei išsisklaidyti į visas keturias puses.


Arkivyskupija ketino iškelti parapiją savo nuožiūra ir pakeisti ilgalaikį etninį parapijos statusą į teritorinį. 1968 m. gruodžio mėn. vyskupas Thomas Gumbleton susitiko su 300 lietuviais parapijiečiais ir po ilgų diskusijų leido Dievo Apvaizdos” parapijai išlaikyti etninį statusą, kuris įpareigoja pačius parapijiečius remti ją finansiškai. Etninio statuso reikšmė: jūs turite parapiją, jūs išlaikote ją savarankiškai ir negaunate jokios finansinės pagalbos iš kitų teritorinių parapijų.


Surinktos lėšos, pastatas ir parapijiečių komitetai padėjo sukaupti kapitalą naujos bažnyčios statybai 9 Mile ir Beech Daly gatvių sankryžoje Southfield rajone. Buvusioji bažnyčia buvo nugriauta 1970 m. lapkričio mėn., tuo tarpu lietuviai glaudėsi gražiuose St. Beatrice Dievo namuose, kur buvo laikomos sekmadienio mišios lietuvių kalba. Po daugelio išbandymų ir trukdžių, 1972 m. rugpjūčio mėn naujosios parapijos bei kultūros centro pamatai buvo padėti. Naujasis kompleksas buvo pabaigtas 1973 m. rugsėjo mėn. 8 d.


Tai buvo nenuilstamo darbo ir pasišventimo rezultatas. Štai pirmieji parapijiečiai: Tony Dainius, Ralph ir Ann Valatka, Frank Zager, Joe Chaps, Algis Rugienius, Jonas Urbonas, Dr. V. Majauskas, Dr. A. Damušis ir daugelis kitų, kurie dosniomis aukomis parėmė parapijos susikūrimą.


Nors arkivyskupija spėjo ir statistiškai numatė, kad mūsų parapija gyvuos tik 20-25 metus, o po to savaime išnyks, kaip tai atsitiko su 33 iš 36 lenkiškomis parapijomis, tuo tarpu Dievo Apvaizdos” lietuvių parapija išliko ir yra gyvibinga bendruomenė. Savo namais ją vadina daugelis organizacijų. Tai „Lietuvos kunigaikščiai”, „ Lietuvos dukterys”, „Lietuvos skautai”, Amerikos lietuvių Detroito organizacija, Lietuvos katalikiško jaunimo asociacija „Ateitis”,  lituanistinė mokykla „Žiburys”, sporto klubas „Kovas”, lietuvių folklorinis šokių ansamblis „Šaltinis” ir dar keletas kitų.


Parapijos sėkmė ne atsitiktinė. Tai stiprios veiklos ir sunkaus, bet prasmingo parapijos komitetų darbo padarinys. Naujieji emigrantai iš Lietuvos taip pat jungiasi prie parapijos veiklos ir įneša savo vertinga indelį tam, kad parapija klestėtų dabar ir būtų išlaikyta ateities kartoms.


Prisijunkite ir jūs! Esate visada laukiami!