Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Pastoracinė taryba ir komisijos

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Pastoracinė taryba ir komisijos

 
  
Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapijos Pastoracinė taryba vadovaujasi II Vatikano santarybos ir Detroito arkivyskupijos 1969 metų sinodo dvasia, vieningai dirba su šios parapijos klebonu, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienyje, South Oakland vikariatu, ir Detroito arkivyskupija. Pastoracinės tarybos tikslas yra padėti klebonui sudaryti sąlygas, kuriose parapija augtų ir bręstų Kristaus pažinime bei Jo teisingumo ir meilės įgyvendinime.
Pastoracinė taryba sprendžia kas parapijai ir parapijiečiams yra reikalinga, kiekvienais metais nustatydama tikslus ir vykdymo planus, derindama juos su arkivyskupijos tikslais taip, kad ši parapija gerai atliktų savo dvasinį ir socialinį pašaukimą. Pastoracinė taryba koordinuoja ir tvirtina parapijos keturių komisijų veiklą, kuri puoselėja parapijos tikslų įgyvendinimą.
Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapijos Pastoracinę tarybą sudaro trylika asmenų: parapijos klebonas, keturi—skiriami parapijos komisijų, septyni—siūlomi parapijoje veikiančių organizacijų, ir vienas—renkamas parapijiečių visuotiniame susirinkime.
 
Parapijos komisijos yra Pastoracinės tarybos vykdomieji veiksniai. Parapijoje veikia keturios komisijos: Liturgijos, Švietimo, Krikščioniškos tarnybos ir Administracijos.
 
Liturgijos komisija
Glaudžiai dirba su klebonu kviečiant vargonininkus, giedorius, lektorius, bažnyčios puošėjus, aukų rinkėjus ir paruošia mišių patarnautojus. Pasirūpina, kad Dievo garbinimas mūsų bažnyčioje atitiktų Bažnyčios nustatytų liturginių metų tvarką, kad tinkamai-iškilmingai būtų švenčiamos didžiosios religinės ir tautinės šventės, ir kad visa tai stiprintų žmonių dvasią ir teiktų Viešpačiui šlovę.
 
Švietimo komisija
Glaudžiai dirba su klebonu ruošiant naujus parapijiečius ir kandidatus sakramentiniam gyvenimui. Rūpinasi, kad parapijiečių tikėjimas ir krikščioniškos vertybės būtų brandinamos. Jaunimo ir vyresniųjų sielovados naudai organizuoja rekolekcijas ir dvasinio atsinaujinimo parengimus.
 
Krikščioniskos tarnybos komisija
Glaudžiai dirba su klebonu lankant ligonius ir padedant neįgaliems. Organizuoja pobūvius vyresniems parapijiečiams ir stengiasi sudaryti sąlygas pritraukti naujakurius. Organizuoja lėšų telkimo pobūvius ir skiria lėšas geriems tikslams
 
Administracijos komisija
Dirba su klebonu atpažinti, prižiūrėti ir tvarkingai panaudoti parapijos finansus ir kitus resursus, ypač parapijiečių laiką, talentus ir sumanumus. Skatina parapijiečių savanorišką darbą. Prižiūri parapijos pastatus, jų taisymą ir remontą, ir rekomenduoja pagerinimus. Veda CSA (Catholic Services Appeal) metinį vajų ir prisideda prie kitų lėšų sukelimo iniciatyvų.